VIANED (Vereniging Infrastructuur Aannemers Nederland)

“Werken aan infrastructuur is werken aan welvaart en welzijn.”

VIANED (www.vianed.nl), de federatie van de NVWB, Bouwers van Infrastructuur (www.nvwb.nl) en de VAGWW, Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw, stelt zich tot doel om de belangenbehartiging en de dienstverlening van de aangesloten ondernemingen te bundelen om vandaaruit krachtiger te kunnen optreden. Deze 630 ondernemingen houden zich bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de boven- en ondergrondse infrastructuur. De gezamenlijke omzet bedraagt op jaarbasis 7 miljard gulden. De ondernemingen geven werk aan zo´n 25.000 medewerkers.

Kerntaken

VIANED kent drie kerntaken:
– Belangen behartigen
– Collectiviteit creëren
– Ledenservice bieden

Belangen behartigen

VIANED zet zich in voor een evenwichtige marktontwikkeling en richt haar aandacht op regelingen en omstandigheden die het ondernemerschap beïnvloeden en de concurrentie-positie in de markt bepalen. Voorts houdt zij zich bezig met het beschikbaar krijgen en houden van voldoende deskundig personeel en het stimuleren van adequate opleiding en scholing van de medewerkers van de aangesloten ondernemingen. VIANED geeft ook vorm en inhoud aan de belangenbehartiging door overleg met de politiek, de overheden, instellingen en groeperingen waar de bedrijfstak belangen heeft liggen en door zitting te nemen in daarbij behorende overlegstructuren.

Collectiviteit creëren

Het creëren van collectiviteit is een tweede kerntaak die NVWB en VAGWW al jarenlang kennen. Met name op initiatief van de afdelingen en gewesten, secties en sectorverenigingen worden activiteiten ontplooid om de leden vaak samen te brengen om hen bijvoorbeeld te informeren over de stand der techniek, kwaliteitszaken, opleidingen, regelgeving. Allemaal onderwerpen die van belang zijn voor hun bedrijfsvoering. Bij deze bijeenkomsten worden regelmatig opdrachtgevers uitgenodigd. De samenwerking in de regio’s is nog niet in alle details geformaliseerd. De verwachting is gerechtvaardigd dat de samenwerking in VIANED-verband ook in de regio’s steeds meer gestalte zal krijgen.

Ledenservice bieden

De derde kerntaak wordt gevormd door het verlenen van individuele diensten aan de leden. Daartoe kunnen de leden een beroep doen op de medewerkers van het federatiesecretariaat. Op dit secretariaat zijn deskundigen werkzaam op het terrein van de markt, het bouwproces, arbeidsvoorwaarden en opleidingen en in- en externe communicatie. Voor juridische, fiscale, arbeids- en ontslagzaken kan ook een beroep worden gedaan op een team van externe deskundigen.

Organisatiestructuur

De NVWB en de VAGWW hebben hun wens tot samenwerking medio 1999 vorm gegeven in de oprichting van de federatie VIANED. Leden van de ledenraden van NVWB en VAGWW vormen de Federatieraad van VIANED. De raad vervult de functie van de wettelijke Algemene Vergadering en is daarom een zeer belangrijk orgaan. Zo is de Federatieraad belast met onder meer het vaststellen van de jaarrekening en de begroting, controle op het gevoerde beleid, het wijzigen van de statuten, het vaststellen van reglementen en het benoemen van bestuurders.
Het feit dat de Federatieraad wordt gevormd door de leden van de ledenraden van de NVWB en VAGWW garandeert dat de leden van de beide verenigingen ook in de Federatieraad van VIANED zijn vertegenwoordigd. De leden van deze Ledenraden worden voorgedragen door de leden van NVWB en VAGWW.

Het Federatiebestuur wordt gevormd door de personen die zitting hebben in de besturen van de NVWB en VAGWW.

Het VIANED-secretariaat is verantwoordelijk voor de uitvoerende en administratieve werkzaamheden. Daarnaast heeft het een initiërende en adviserende taak ten behoeve van besturen, commissies en de leden. De NVWB kent vijf afdelingen. Het betreft vier regionale afdelingen en één landelijke, de afdeling Grondwerk. De afdelingen hebben ieder een eigen bestuur en een secretariaat. De VAGWW heeft zes regionale gewesten. Elk gewest heeft een eigen bestuur. Het secretariaat wordt gevoerd door het federatie- secretariaat. Daarnaast biedt de VAGWW-structuur ruimte voor secties en sectorverenigingen voor het behartigen van specifieke belangen. Momenteel kent de VAGWW de sectie Waterbouw en de NVAF (funderingswerken). Als gewestelijke sectorvereniging is de VAGWW Brabant actief.

De aangesloten ondernemingen

De kleine, middelgrote en grote ondernemingen die lid zijn van de beide deelnemende organisaties hechten een groot belang aan (gecertificeerde) kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsystemen. Verder houden zij zich bezig met de ontwikkeling van specialismen, innovaties en de verbetering van de werkmethodes. De bedrijven zijn in geheel Nederland gevestigd.

Krachtenbundeling

VIANED vormt samen met vijf andere brancheverenigingen het Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan GWWO. Hierin worden de verschillende belangen afgestemd om vandaaruit gericht actie te kunnen ondernemen richting politiek, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Het GWWO is een van de drie overleggroepen in het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. Het AVBB heeft tot taak de belangen te behartigen van alle bouwdisciplines.

VIANED heeft haar landelijke secretariaat gevestigd in Gouda.